Via het Groeikracht netwerk van Cosun zijn er meer dan 500 telers die ons deelgenoot hebben gemaakt van hun zienswijze aangaande het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Daarnaast zullen naar alle waarschijnlijk nog flinke aantallen telers, enkel rechtstreeks naar LNV hebben gereageerd. Het gezamenlijk optrekken in de akkerbouwsector met andere organisatie en bedrijven, die hun telers eveneens hebben opgeroepen om een reactie te geven, heeft naar verwachting duizenden reacties bij LNV opgeleverd.

Wij willen alle telers, die de akkerbouwsector op deze wijze helpen om ons standpunt richting LNV naar voren te brengen, veel dankzeggen.  

Zoveel reacties moeten toch de alarmbellen bij LNV doen afgaan. Het moge duidelijk zijn dat de voorgestelde maatregelen een enorme impact op de bedrijfsvoering van heel veel telers krijgt. Het verdienvermogen van de boer en van de sector gaat onderuit.

Recent heeft LNV de economische impactanalyse van Wageningen Economic Research (kortweg WEcR) gepubliceerd. LNV constateerde onder andere dat ‘invoering van een gewasrotatie van één rustgewas in de drie jaar als onderdeel van duurzame bouwplannen per 2027, volgens WEcR grote negatieve economische gevolgen zal hebben voor de akkerbouwsector’ en ook dat ‘de economische analyse van WEcR ten aanzien van de datum van 1 oktober voor inzaai van een vanggewas, laat zien dat dit zal leiden tot aanzienlijke derving van het saldo en daarmee het inkomen van de akkerbouwer’.

Het is een grote tekortkoming dat het WEcR rapport vrijwel geheel kwalitatief is, waardoor de impact onvoldoende in beeld wordt gebracht. Met een kwantitatieve analyse was de economische impact voor de telers en de sector veel duidelijker geweest en daarmee richtinggevend voor onderbouwde besluitvorming.

Onze berekeningen wijzen uit dat de verruiming van het bouwplan met meer rustgewassen tot een saldoverlaging  van €1100,- per hectare op de ‘omgezette’ hectares leidt. Daarnaast komt nog het effect van het vóór 1 oktober in moeten zaaien van vanggewassen op zand en löss dat voor de verschillende gewassen uiteen loopt van €900 tot €1700 saldovermindering per hectare. Dergelijke saldoverminderingen leiden tot verlieslatende teelten en onoverkomelijke financiële gevolgen voor de individuele telers.

Naast het rendementsverlies voor de telers, vergt ook het opschalen van rooicapaciteit bij loonwerkers een enorme investering in machines en mensen.

Daarbovenop komen nog de effecten bij de verwerkende bedrijven die in het WEcR rapport slechts zeer summier worden benoemd. Voor de sector zal een forse verlaging van het areaal bieten, aardappelen en cichorei tientallen miljoenen per jaar gaan kosten.

De telers en Cosun zien grote risico’s voor de continuïteit van onze teelt en de concurrentiepositie van Cosun. Daarbij te bedenken dat juist deze sector een onmisbare rol speelt in de transitie naar biobased economie en de eiwittransitie.

We hebben LNV dringend opgeroepen om tot andere, passende maatregelen te komen die bijdragen aan een toekomstbestendige sector. Mede op basis van de inbreng van onze telers, en samen met andere partijen in de akkerbouw, komen we met oplossingen die doelgericht effect sorteren op de waterkwaliteit, passend zijn bij de boerenpraktijk en wel een levensvatbare sector opleveren.