Director Potato Sourcing Henri Bisschop van Aviko Potato roept aardappeltelers om hun stem te laten horen over de voorgenomen teeltmaatregelen van het ministerie van LNV. “Er staat veel op het spel voor de akkerbouw. Als Aviko maken wij via Cosun samen met LTO, BO Akkerbouw, VAVI en andere bedrijven ons sterk voor een ander geluid. Maar het is belangrijk dat de telers ook van zich laten horen. Wij hebben als Cosun-bedrijven een reactieformulier gemaakt en hopen dat telers dit voor 17 oktober willen ondertekenen en insturen.” Dat kan via de Groeikrachtwebsite.

 
 
 

De teeltmaatregelen waar Bisschop op doelt staan in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn van het ministerie van LNV dat onlangs werd gepresenteerd. Dat Actieprogramma heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren, onder andere door het tegengaan van nitraatuitspoeling. Tot nu toe stonden er in de Actieprogramma’s vooral maatregelen die de dierlijke sectoren raakten. “Maar in het 7e Actieplan staan maatregelen die ingrijpend zijn voor zowel akkerbouwers als de verwerkers van hun gewassen”, aldus Bisschop. “Elke akkerbouwer krijgt er mee te maken.”

De meest ingrijpende maatregelen

  • De verplichting om vanaf 2023 minimaal eens in de 4 jaar een rustgewas te telen en vanaf 2027 eens in de drie jaar;
  • Vanaf 2023 moet op 60% van de zand- en lössgronden uiterlijk 1 oktober een vanggewas zijn gezaaid; per 2027 geldt deze verplichting voor 100% van deze gronden;
  • Vanaf 2023 komen er verplichte teeltvrije zones langs watergangen.

Mijlenver van de praktijk

“Verbeteren van de waterkwaliteit is een goede zaak, dat doel steunen wij”, stelt Bisschop. “Maar de voorgestelde generieke maatregelen staan mijlenver van de boerenpraktijk en zullen op veel bedrijven onaanvaardbare financiële consequenties hebben. De overheid grijpt in op bouwplan niveau zonder grondige onderbouwing van de milieuwinst van de maatregelen. Wat is de milieuwinst van een volgroeid gewas versus een net gezaaid vanggewas als het gaat om stikstof vastlegging? Ook zijn de financiële consequenties van de verplichte teelt van rustgewassen onvoldoende in kaart gebracht. Die gewassen hebben immers vaak een lager saldo.” Bisschop wijst ook op de grote consequenties voor de verwerkers van aardappelen, suikerbieten en cichorei. “Niet alleen groeien die gewassen vaak nog en kost het dus opbrengst. Daarnaast is het logistiek ondoenlijk om op zand- en lössgrond alle aardappelen, suikerbieten en cichorei voor 1 oktober te oogsten.”

Sterke lobby noodzakelijk

Er is inmiddels een lobby gestart vanuit LTO en BO Akkerbouw waarbij ook Cosun/Aviko en diverse andere akkerbouw partijen zijn aangesloten. “Een sterke lobby is noodzakelijk, want het is de minister ernst”, weet Bisschop. “De minister heeft wel een opening geboden om met alternatieven te komen. Wij gaan met de genoemde partijen werken aan alternatieve maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren; daarbij steken we in op regionaal maatwerk.”

Akkerbouwer, laat je horen

Naast de lobby van de belangenbehartigers is het volgens Bisschop van belang dat ook de akkerbouwers massaal van zich laten horen. “Het ministerie heeft een internetconsultatie geopend, deze loopt nog tot 17 oktober. In Cosun-verband hebben wij een standaard zienswijze opgesteld die telers kunnen ondertekenen en insturen naar LNV. Ook biedt het reactieformulier de mogelijkheid om de eigen situatie toe te lichten. Ik roep al onze telers op om hier aan mee te doen.”

Meedoen kan via de Groeikrachtwebsite; klik hier!